Enrique Iglesias - Oficial Espanol

Nuevo album SEX AND LOVE ya disponible!

pala "¡¡¡el AMOOOL!!! de mi VIIIDA!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!...

Ya! he Echcuchaaao!!! "lo Ultiiimo!!!" de "tuch ¡¡¡AMICHTAAADECH!!!": Alejandrito Sanchez, Franquito de V, Juan Esteban y Ednita N..pelo ¡¡¡ÑECHECHITAAABA!!! Echcuchaaalte!!! a "Ti! Miiichmo!!!", "mi Liculita": pa ¡¡¡Chaaabel!!! chi Todaviia!!, Todaviiia!!! ¡¡¡me QUELIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..Peeche!! a habelte Declalaaado!!! "HomoChepchual", em Veech!! de "BiChepchual": ¡¡¡Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf!!!..Booño!!, y Echcuuuche!!!: "lo Meeecol!!! de mi VIIIDA!!!..elech tu!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..o "the Beeest!!! Thing!! about me..is you!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..pelo, como Boooña!!! IM-CHEGUUULA!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!..Todaviia!! Ño! ¡¡¡te CLEIIIA!!!..Haachta!! q E, Chii!!, el Miiichmo!!! E, ¡¡¡COMCHEEEMTE!!! o ¡¡¡IM-COMCHEEEMTEMEMTE!!!, ¡¡¡me Mooochtlo!!!: "Fliiio!!!", com "chus ¡¡¡AMIIIGOCH!!!" Wisin y Yandel: ¡¡¡Bueeeña!!!, "mi LLiculita": Ahi! me Diii Cooomta!!! de lo q ¡¡¡Queliiiach!!!..pelo, la q ¡¡¡me Dechiiidio!!!, fo cuamdo ¡¡¡me Mooochtlo!!! "Tu! Remix!!!" de "tu ¡¡¡YECUEEELDO!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!: polque Ño! ¡¡¡Chopooolto!!! q ¡¡¡CHUUUFLACH!!! pol mi, "mi NINIIITO": Ñoo!!, Ño!, Ño!, Ño!: a "mi NINIIITO" Ño! me lo Toooca!!! Ñaaadie!!..Ñi! Chiqueela!! yo, Ji!!, Ji!!, Ji!!..¡¡¡pol DIOOOCH CHAAAMTO!!!, chi te he ¡¡¡AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADO!!! Toooda!!! mi VIIIDA!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..Chii!!, ¡¡¡me EÑAMOOOLE!!! ¡¡¡Moooto!!!, ¡¡¡Motiiichimo!!! de E..pelo ¡¡¡LLeeegal!!! a ¡¡¡AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL!!! ech +¡¡¡PLOFUUUMDO!!! q echtal ¡¡¡EÑAMOLAAAO!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..polque ¡¡¡AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL!!! ech ¡¡¡ADMILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..y ech ¡¡¡ACHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEPTAL!!! com ¡¡¡VILTUUUDECH!!!..y Tambem! com DEPEEECTOCH!!!..te Acoooldach??? q te Diiique!!! q Podeeemoch!!! ¡¡¡EÑAMOLAAALÑOCH!!! de "Otlach!! Pelchoñach": Chii!!, pelo Ño! Podeeemoch!!! ¡¡¡LLeeegal!!! a ¡¡¡AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL!!! a Ñaaadie!!!+: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..polque echtamoch ¡¡¡PLE-DECHTIÑAAADOCH!!! pol ¡¡¡DIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCH!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..Booño!!, de Heeecho!!, Ya! ham Pachaaado!!! Caachi!! 18!!, 18!! Añooch (Deechde!! el '93)..y Todaviia!!, Todaviiia!!! ¡¡¡ñoch QUELEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMOCH!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..Queeelech??? ¡¡¡Chaaabel!!! "Tu! ¡¡¡DECHTIIIÑO!!!", chegum "Tu! CAAARTA!!! ASTRAAAL!!!": me Diqueeelom!!! q ¡¡¡LLecoñocheliiiach!!! tuch Echpelieeemchach!!! "HomoChepchualech"..y me lo Diqueeelom!!! Haache!! Añoooch!!!..pelo q ¡¡¡te Quedaliaaach!!! com "1 Muquel" q te lach ¡¡¡COMPLEMDELIIIA!!! como ¡¡¡APLEMDICHAAAQUE!!!..pelo a la ASTROOOLOGA!!! y ¡¡¡PCHICOOOLOGA!!!, Ño! le Diiique!!! q ¡¡¡te COÑOCHIIIA!!!: pa q Ño! me Emcomtlaaala!!! LOOOCA!!!..Ya! Teñgo TLAUUUMA!!! com Echo!, Ji!!, Ji!!, Ji!!..Tambem! me Diiico!!! q "te ¡¡¡Tomaliaaach!!!" de Ñoovo!! "el Moondo!! Emteelo!!"..pelo q Dp! te Dedicaliaaach!!! a AAlgo!! +¡¡¡PLOFUUUMDO!!! y +¡¡¡ECHPILITUAAAL!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..y me lo Diiico!!! Amteeech!! de "tuch CAAAUCHACH!!! ¡¡¡BEÑEEEFICACH!!!"..Echa! Palte!! ¡¡¡PLOFUUUMDA!!! y ¡¡¡ECHPILITUAAAL!!!, "mi ¡¡¡COMPIDEEEMTE!!!" y "mi ¡¡¡MEEECOL!!! ¡¡¡AMIIIGO!!!", ech la q Ño! Podeeemoch!!! ¡¡¡Emcooomtlal!!! em Ñaaadie!!!+: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..¡¡¡PELDOOOOOOOOOOOOOOOÑAME!!!, ¡¡¡pol Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaol!!!, pol ¡¡¡mi ÑECHECHIDAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! de ¡¡¡AMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! y de ¡¡¡CALIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÑO!!!: E. ¡¡¡me LLEÑAAAAAAAAAAAAAAAABA!!!, ¡¡¡me LLEPLETAAAAAAAAAAAAAAAAABA!!! de Echo!: ¡¡¡pol Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaol!!!, ¡¡¡COMPLEEEEEEEEEEEEMDEME!!! y ¡¡¡PELDOOOOOOOOOOOOOOÑAME!!!: ¡¡¡LLEÑAAAAAAAAAAAAAAAAAAAME!!! y ¡¡¡LLEPLEEEEEEEEEEEEEEEETAME!!! Tu!, Daa??, "mi NINIIITO ¡¡¡LIIIMDO!!!": Ño! Pooodo!! Imgleeechal!!! Ñaaada!! em "Tu! Pag Web", Ñi! em "R.M. Music": ¡¡¡Alleeeglalo!!!, ¡¡¡pol Paaa!!!: Acaabo!! de ¡¡¡Telmiñaaal!!! com E..y ¡¡¡me CHEEEMTO!!! ¡¡Muy!!, ¡¡¡Muy!!! ¡¡¡CHOLIIITA!!!: ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!...

P.D.1: y, ¡¡¡pol Paaaol!!!, Ño! cheach +¡¡¡TIMIIIDO!!! conmigou: Tenme!! ¡¡¡COMPIAAAMCHA!!! y ¡¡¡ATLEEEVETE!!! pala q, ¡¡¡pol Piiin!!!, ¡¡¡ñoch LLechuuulte!!!, Daa??: ¡¡¡Buchcaaame!!! Dileeectamemte!!!, Daa??..y Achii!!, "mi Familia" Ño! ¡¡¡me Tlataaala!!!+ como "una ¡¡¡POUUULE!!! LOOOCA!!!": ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!, pol AAlgo!! q ech ¡¡¡VELDAAA!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..y ¡¡¡che Telmiñaaala!!! "Echte! KAAARMA!!!" pala mi, pala Ti!, pala E, y pala Tooodoch!!! "loch Camtaamtech!! Latiñoch!!" y Tambem! Tooodoch!!! "loch Camtaamtech!! Amglo!!": "q Achii!! Chea!!"="¡¡¡Ameeen!!!":

P.D.2: Todaviia!! Ño! Pooodo!! Echcliiibil!!! Ñaaada!! em "R.M. Music": ¡¡¡Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf!!!..me Decaliaaach??? chel ¡¡¡Cholaaamemte!!! ¡¡¡AMIIIGA!!! de E: POBELEEETO!!!: ech q Tambem! me Daa!! PEÑIIITA!!! Decaaarlo!!! ¡¡¡Botaiiito!!!..¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!, "mi NINIIITO": chi pol Echo! ech q Ño! le he Echcliiito!!! a Ñaaadie!!+: polque choy ¡¡¡Boñaaacha!!! pa ¡¡¡EM-CALIÑAAALME!!!..pelo choy ¡¡¡Peeechima!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, pa ¡¡¡DECH-EMCALIÑAAALME!!!: como ¡¡¡AMIIIGO!!!, Ñaaada!!!+, Daa??..Tootal!!, el ¡¡¡Plefiiilio!!! a "la A": "echtala de ¡¡¡DIOOOCH!!!", Cheelto??, "mi Liculita"...

P.D.3: Chaabech??: Ño! Poodo!! Agleeeglal!! Comemtaaalioch!!! em "R.M. Music"..y em "Tu! Facebook" me Daa!! VELGUEEEMCHA!!!: ¡¡¡Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf!!!, Chii!!: polque Ño! Queeelo!!! q ¡¡¡me Emcooomtlem!!! +LOOOCA!!!: ¡¡¡Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf!!!, lach 3 ¡¡¡Mecooolech!!! ¡¡¡AMIIIGACH!!! q Teñgo..Chii!!, ¡¡¡Ñuuunca!!! ¡¡¡Ñaaadie!!! me ha ¡¡¡CLEIIIDO!!!: ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!..y Ya! Ño! Che!! Cuaaamto???+ goy a ¡¡¡Chopoooltal!!! Echto!, "mi NINIIITO": LLeeevo!!! Caachi!! 18!!, 18!! Añooch ¡¡Aguamtaamdo!! y ¡¡¡Aguamtaaamdo!!!: ¡¡¡Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf!!!..lo q Paacha!! ech q Uds! 2 Ño! che Poooñem!!! em "mi Lugaaal!!!": ¡¡¡Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf!!!..Booño!!, em "Tu! Pag Web Ofichial" Chii!! Podiiia!! Echclibiiilte!!!..pelo Ya! Ño! Echiiichte!!!, puh!...

P.D.4: Tambem! ¡¡¡ECHTLAAAÑO!!! ¡¡¡Moooto!!! a "mich ¡¡¡HIQUIIITOCH!!! ECHPILITUAAALECH!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!: Chii!!, ¡¡¡Queeelo!!! ¡¡¡(YE)GALOÑIAAARLOCH!!!: ¡¡¡(A)BLACHAAARLOCH!!!, ¡¡¡Daaarlech!!! ¡¡¡(BE)CHIIITOCH!!!, ¡¡¡Tomaaarlech!!! "chus ¡¡¡Mañiiitoch!!!", ¡¡¡Daaarlech!!! ¡¡¡(BE)CHIIITOCH!!! em "chus ¡¡¡Patiiitach!!!"..y a "chu ¡¡¡Papiiito!!!", Tambem!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!..¡¡¡JOGAAAL!!! com elloch, Hacheeerlech!!! "¡¡¡Cochquiiillach!!!", Ji!!, Ji!!, Ji!!..Ya! Teñen 2 Añitoch y 4 Mechech..y ¡¡¡Cleeechem!!! Demachiaaao!! Yaaapido!!!: Ya! Ño! Queeelo!!! ¡¡¡Peldeeelmeloch!!!+, Daa??, "mi NINIIITO, NIIINI, NIIINI"...

P.D.5: pelo ¡¡¡NECHECHIIITO!!! echtal ¡¡¡Cheguuula!!! de q ¡¡¡YEAAAAAAAAAAAALMEMTE!!! ¡¡¡me AMAAAAAAAAAAAAAAACH!!!, "mi LLiculita": goy a Complalme "Tu! Auto-Bioglapiiia!!!": ¡¡¡Ñechechiiito!!! ¡¡¡COÑOCHEEELTE!!! ¡¡¡pol DEEEMTLO!!!, Achii!! como Tu! ¡¡¡me COÑOOOCHECH!!! a mi, pol "mich ¡¡¡Techtameeemtoch!!!"..y E, pol "mich ¡¡¡Caltiiitach!!!"..pelo chi Tu! Ya! echtach ¡¡¡Dechidiiido!!! pol "loch Homblech": ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!..Plefeeelo!! Decaaalte!!! ¡¡¡Cholaaamemte!!! como "mi ¡¡¡Lo!!! ¡¡¡AMIIIGO!!!": ¡¡¡Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf!!!..Achii!! como a E: polque ¡¡¡Plefiiilio!!! a "la A": ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!..a mi Ya! ¡¡¡me LEEELE!!! ¡¡¡el COLACHOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!, ¡¡¡el AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALMA!!!..y Haaachta!!! ¡¡¡el ECHPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILITU: ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!..pelo ¡¡¡el AMOOOL!!! Teñe!! q chel ¡¡¡Collechpomdiiido!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..¡¡¡me Quedaliiia!!! com el 3º "¡¡¡NIIIÑO!!! GLAAAMDE!!!"=de ¡¡¡BOÑIIITA!!! "¡¡¡MILAAADA!!!"=¡¡¡COLACHOOOM!!!=¡¡¡AAALMA!!!: "E.F.A."..q ¡¡¡Vooolve!!! a Chamtiago el Chabado 26 Feb...

P.D.6: pelo chi echtach ¡¡¡YEAAAAAAAAAAAAAAAAAALMEMTE!!! ¡¡¡EÑAMOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAO!!! de mi, "mi LLiculita": ¡¡¡te ECHPEEELO!!! uñoch Mechechiitoch!!+, Dp! de "Tu! Ñoovo!! Album": el Maltech 1º Feb..Chii!!, toy ¡¡¡ECHPELAAAMDOLO!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!: pol Echo! ech q Acui! he Decaaao!! Paaachal!!! a "loch Mecooolech!!! Latiñoch!!" y Haachta!! a "loch Mecooolech!!! Amglo!!": chi Quicheeela!!! Faaama!! y Milloooñech!!, "mi Liculita", me hablia Ido!!! com "el Meeecol!!! Amglo!!" (Bon Jovi): Chii?? o Ñoo??..pelo lo q ¡¡¡Queeelo!!! ech ¡¡¡AMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ¡¡¡VELDADEEEEEEEEEEEEEEEEEEELO!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..Booño!!, chi me Diiichech!!! q Todaviia!! ¡¡¡me QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEELECH!!!, em "Tu! Ñoovo!! Album"..Ño! te Plocuuupech!!!, q ¡¡¡te ECHPEEELO!!!..pelo uñoch Mechechiitoch!!+, Ño!+, Daa??..y Coobla!! Pocuiiito!!!: pa q ¡¡¡me Alcaaamche!!! pa "lach 1ªs!! Filach", Daa??: pala, ¡¡¡pol Piiin!!!, ¡¡¡BAILAAALTE!!! ¡¡¡CHEMCHUAAAL!!!, ¡¡¡DECH-INHIBIIIA!!! y ¡¡¡ALOCAAAMEMTE!!!: ¡¡¡Yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupi!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!..Miiila!!!, pa q te Haaagach!!! "uña Ideeea!!!": Teñgo uños US $ 200 em Tootal!! (y Aca!, c/Dolar echta em - de $500): pa "Tu! Liiiblo!!!" (q "Ño! ech pol Ñaaa!!", pelo echta Cariiito!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!) y pa "Tu! Show!!!"...

P.D.7: ¡¡¡GLAAACHIAS!!!, ¡¡¡MUUUTACH GAAATACH!!!, polque Hoy! Dgo 28 Nov, em la Talde!!, em la "Yadio Disney", ¡¡¡DEDICAAACHTE!!!: "lo Meeecol!!! de mi VIIIDA!!!..elech tu!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..y Tambem!! Hoy!, Maltech 30 Nov, em la Talde!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..y Hoy!, Jovech 2 Dic em la Ñote!!, ¡¡¡DEDICAAACHTE!!! "tu ¡¡¡YECUEEELDO!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..y Ayel!, Luñech 6 Dic ¡¡¡Hablaaachte!!! ¡¡¡CALIÑOOOCHAMEMTE!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!, em la Yadio "FM 2", Dp! de "el Echpechial de lach 2"..y Hoy!, Luñech 13 Dic, em la Manana!!, ¡¡¡DEDICAAACHTE!!! "lo Meeecol!!! de mi VIIIDA!!!..elech tu!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!: fo como Dechiiilme!!!: "Ño! te Plocuuupech!!!, "mi Yoly": ech "tu Helmaño Gay" el q Teñe SIDA!!!..y Ño! tu": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf..y Hoy!, Melcolech 15 Dic, ¡¡¡la DEDICAAACHTE!!! em la Ñoote!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!...

P.D.8: ¡¡¡te PELICHIIITO!!! ¡¡¡Moooto!!!, ¡¡¡Motiiichimo!!!, polque ¡¡¡te ATLEVIIICHTE!!! a Co-Echcliiibil!!! "lo Meeecol!!! de mi VIIIDA!!!..elech tu!" y "the Beeest!!! Thing!! about me..is you!": ¡¡¡Blaaavo!!!: "Achii!! che Haaache!!!", "mi NINIIITO ¡¡¡LIIIMDO!!!": chi Tu! elech ¡¡¡Moooto!!! ¡¡¡(IM)TELIQUEEEMTE!!!, puh!...

P.D.9: che me habia Olguidaaao!!! ¡¡¡Dechiiilte!!! q "Tu! Camchiom!!" "Ño! echtamoch ¡¡¡CHOOOLOCH!!!", com Eros R, Tambem!! ech ¡¡¡PLOFUUUMDA!!! y ¡¡¡ECHPILITUAAAL!!!: Tambem!! ¡¡¡me PATIIIÑA!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!...

P.D.10: Coomo??, pelo Cooomo??? ¡¡¡Taaam!!! ¡¡¡CLUEEEL!!!, Enrique Jose: ¡¡¡te Mochtlaaachte!!! em um Palque com "Tu! ¡¡¡ÑOOOVIO!!!": ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!..y +Emchiiima!!!, com "el V y el M": ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!..Q??? ech lo q me Paaalta!!!: ¡¡Veerloch!!, ¡¡¡Veeerloch!!! ¡¡¡BECHAAAMDOCHE!!!: ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!, Ñoo!!, Ño!, Ño!, Ño!, Ño!..Plefeeelo!!! q "me Poongam!! el GOOLLO!!" (q me chean ¡¡¡IM-PEEEL!!!) com "Muquelech"..q com "Homblech"..Queeelo!!! ¡¡¡Chepalaaalme!!!: Echto! Ya! ha chido ¡¡Demachiaao!!, pelo ¡¡¡Demachiaaao!!! ¡¡¡CHUFLIMEEEMTO!!!: ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!..y pol ¡¡¡Demachiaaaoch!!! Añooch!!: ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!..y, ¡¡¡pol Paaaol!!!, Ya! Ño! ¡¡¡me MIEEEMTACH!!!+=Ya! Ño! ¡¡¡me ILUCHIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÑECH!!!+=Ya! Ño! me Caamtech!!+..Camtaale!! a "Tu! ¡¡¡ÑOOOVIO!!!", Daa??.."¡¡¡Saaave!!! ¡¡¡the DAAANCE!!! for the Neext!! Liiife!!!": ¡¡¡Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf!!!...

P.D.11: ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!, ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!, ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!: toy ¡¡¡Tilitaaamdo!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!..¡¡¡Meeeñech!!! a "la Teleton": ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!, ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!, ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!: me va a Daaal!!! "um ¡¡¡Chiiimcope!!!", Ji!!, Ji!!, Ji!!..Poodech?? Pooñel!! em "Tu! Twitter" chi "la Ableech!!" o "la Ceellach!!": pa ¡¡¡Veeelte!!! pol "la Tele"..toy ¡¡Lo!!, pelo ¡¡¡Lo!!! ¡¡¡ÑELVOOOCHA!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!..pelo chi Tu! "¡¡¡Apechuuugach!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..yo "¡¡¡Apechuuugo!!!", Tambem!!, ¡¡¡MOOOLTA!!! de MEEEUDO!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!..pelo Iguaal!! "¡¡¡Apechuuugo!!!", Ño!+: Ño! goy a il a ¡¡¡Veeelte!!! al "Echtadio Ñachioñal": polque vam a habel uñach 60.000 Pelchoñach..pelo Chii!!, "Miiichmo!!! Hotel", Cheelto??, Ji!!, Ji!!, Ji!!..¡¡¡pol Paaaol!!!, Deeca!! "pol ¡¡¡Echcliiito!!!" "mi Ñomble!! ¡¡¡ECHPILITUAAAL!!!" em "la Rechepchiom": pala q me Deeem!!! "el nº" de "Tu! Peeecha!!!" ("la 321" de Ñoovo??) y me Deeequem!!! Chubil pol loch Achchemcholech.."One!! ¡¡¡Fiiine!!! Day, you'll Be!! Walkiiig!!! Ouut!! "That! Dooor!!!": I ¡¡¡Hooope!!! you Fiiind!!! Whaaat??? are you Loooking!!! for": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..yo ¡¡¡ECHPEEELO!!! "lo Miiichmo!!!", Ño!+: Achii!! q "Echta! Veech!!", ¡¡¡Ableeeme!!!, Daa??: "Taaake!!! ¡¡¡a Chaaance!!!..and ¡¡¡Hooope!!! for ¡¡¡the Beeest!!!": ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!..pelo, ¡¡¡pol Paaaol!!!, ¡¡¡ECHPEEELAME!!!, "mi NINIIITO", Daa??: Ya! Chaaabech!!! q choy ¡¡Lemtequiita!!, ¡¡¡Lemtequiiita!!! y q ¡¡¡me Demooolo!!! Hrch!! de Hrch!!! em ¡¡¡Alleglaaalme!!!: ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!: Q!!! CHUUUCHTO!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!: Paleche! q Ahoola!! choy yo "la QUEDAAA!!!", Ji!!, Ji!!, Ji!!..y Paleche! q Ño! elach ¡¡¡MEMTILOOOCHO!!!..mmmmmmmmmmmmmmmmmmm..¡¡¡PELDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÑAME!!!, ¡¡¡pol Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaol!!!: pelo ech q "loch ¡¡¡HEEECHOCH!!!": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf..Booño!!, Manana! Velñech 3 Dic..o, "yo Caaacho!!!" q a "mi Velochidaaa!!!", Ji!!, Ji!!, Ji!!, LLegaaale!!! Pachao! Manana, Chabado 4, em la Ñote!!..Booño!!, Ahi!! ¡¡¡COMVELCHAAAMOCH!!!..y ¡¡¡(YE)GALOÑIAAAMOCH!!! ¡¡¡Tooodo!!! lo q Ño! hemoch Podiiido!!! ¡¡¡(YE)GALOÑIAAAL!!! em Echtoch! Caachi!! 18!!, 18!! Añooch: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..Echto! Ño! ech Meeñoch!! q "um ¡¡¡MILAAAGLO!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..¡¡¡GLAAACHIAS!!!, ¡¡¡MUUUTACH GAAATACH!!!, "mi NINIIITO ¡¡¡LIIIMDO!!!", pol Hacheeerlo!!! ¡¡¡YEALIDAAA!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!...P.D: ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!, Ñoo!!, Ño!, Ño!, Ño!: Manana! Chabado em la Ñote!! Ceellach!! "la Teleton" de Mexico..Hoy! Velñech Ableech!! "la Teleton" Aca!..y Dp! te Vaaach!!!: Ñoo!!, Ño!, Ño!, Ño!, Ñoo!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!: ¡¡¡pol DIOOOCH CHAAAMTO!!!, ¡¡¡pol Paaaol!!!, ¡¡¡ECHPEEELAME!!! "Echta! Ñote!!": ¡¡¡(YE)GALOÑIEEEMOCH!!! ¡¡¡Beeem!!! ¡¡¡(YE)GALOÑIAAAO!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, ¡¡¡Toooda!!! "Echta! Ñote!!", Daa??, "mi NINIIITO, NIIINI, NIIINI"..y Chii!!, ech ¡¡¡AMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..y te goy a ¡¡¡(A)BLAAACHAL!!! com ¡¡¡Taaamtach!!! ¡¡¡GAAAÑACH!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..q vach a Dech-Apaleeechel!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!...

P.D.12: Puuucha!!! OOhh!!: de Ñoovo!! Ño! ¡¡¡ñoch LLechuuulto!!!, "mi Liculita": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf..Fui!!!, Chii!! Fui!!!..pelo LLeeegue!!! em la Ñote!! del Velñech, pol Ño! Deechil!! em la Madlugada!! del Chabado..pelo Ya! te habiach Ido!!!: ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!..como fui ¡¡¡Taaam!!! ¡¡¡Alleglaaada!!! (Ñi! yo ¡¡¡me LLecoñochiiia!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!), "el Yechepchioñichta" fo ¡¡¡Muy!!! ¡¡¡AMAAABLE!!! conmigou y, Aumq! Ñuuunca!!! ¡¡¡te Daaam!!! Ñinguuuña!!! Infolmachiooom!! de "loch Famooochoch!!", Looogle!!! ¡¡¡Chaaabel!!! q te habiach Ido!!! ¡¡¡Dileeecto!!! Dp! de "el Teatlo Teletom" (Chii!!, Chii!! ¡¡¡te COMPLEEEMDO!!! q chom como 9!! Hrch a "Ciuda de Mexico"..(y a Miami Paleche! q chom como 12!!)..y q Tambem! Teñemoch Dipeleeemte!!! Hr!!)..y Tambem! Looogle!!! ¡¡¡Chaaabel!!! q Ño! te Alocaaachte!!! em "la 321": Booño!!, me Diiio!!! ¡¡¡Peñiiita!!!: ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!, pelo Tambem! ¡¡¡COMPLEEEMDO!!! q "tu Faaama!! Mumdiaaal!!", Ahoola!! ech pa "la Plechidemchial"..¡¡¡PELDOOOOOOOOOOOOOOOOOOÑAME!!!, ¡¡¡pol Paaaol!!!, "mi NINIIITO": Che!! q LLegaaachte!!! el Velñech como a lach 7 AM..y q ¡¡¡Peeeldi!!! Tooodo!!! el Velñech: ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!: Ya! me Daaa!!! ¡¡¡VELGUEEEMCHA!!! ¡¡Pediilte!! y ¡¡¡Pediiilte!!! ¡¡¡PELDOOOM!!!: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf, pelo ech q ¡¡¡me Emteeele!!! Yechieeem!!! el Jovech 2 em la Ñote!!..y ¡¡¡me Demooole!!! ¡¡¡Moooto!!! Echclibeeemdote!!! "1 ¡¡¡Caltiiita!!!"..ech q Ya! loch COÑOOOCHCO!!! lo "¡¡¡Fregaaaoch!!!" q chom em "la Yechepchiom", com "lach Faaanch!!!"..Chii!!, ech ¡¡¡Lo!!! ¡¡¡Dipiiichil!!!, ¡¡¡Dipichiliiichimo!!!: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf, Pooodel!!! ¡¡¡LLeeegal!!! a Uds!..pelo ¡¡¡me EMCAMTAAACHTE!!! cuamdo ¡¡¡te Viii!!! pol "la Tele": ¡¡¡Taaam!!! ¡¡¡CHEMCHIIILLO!!!, ¡¡¡Taaam!!! ¡¡¡CHELCAAAÑO!!! y ¡¡¡Taaam!!! ¡¡¡AMOLOOOCHO!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..y q "um Homble" q ¡¡¡che Plecheeemta!!! em USA y em Europa, ¡¡¡Miñeeela!!! a "el UUUltimo!!! Paich!! del Moondo!!"..y, +Emchiiima!!!, ¡¡¡Glaaatich!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..¡¡¡me DEMOOOCHTLO!!! q Ñuuunca!!! me hach MEMTIIIDO!!!: q ¡¡¡Cheeemple!!! me hach Diiicho!!! "la ¡¡¡VELDAAA!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!: ¡¡¡he Vooolto!!! a ¡¡¡CLEEELTE!!!=a ¡¡¡COMPIAAAL!!! em Ti!, "mi NINIIITO ¡¡¡HELMOOOCHO!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..em "Tu! Ploch! Giiila!!!" de "MUCHIIICA!!! + ¡¡¡AAALMA!!! + CHEEEPCHO!!!" (Fuiii!!! com Yopita Imteeliol!! LLoja!!!..y com Pantaletach!!! com Emcaaaque!!!..y com Pamtaloñech Apletaaaoch!!!..y com "el Pelfume!!! Tahitiano!!": ¡¡¡Miiila!!! lo q ¡¡¡te Peldiiichte!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!)..Booño!!, em "Tu! Ploch! Giiila!!!", ¡¡¡Meeen!!! 1º!! a ChudAmelica (¡¡¡Acoooldate!!!: de - a +, Iguaaal!!! q Amteech!!: 1º!! LatiñoAmelica, Dp! Eulopa y, Fiñalmemte!, USA) y, Demtlo!! de ChudAmelica, 1º!! a Chamtiago, Daa??: ¡¡¡me CHEMTILIIIA!!! ¡¡¡Motiiichimo!!! +¡¡¡CHEGUUULA!!! Comtigou!, chi 1º!! ¡¡¡te BAILAAALA!!! ¡¡¡CHEMCHUAAAL!!!, ¡¡¡DECH-INHIBIIIA!!! y ¡¡¡ALOCAAAMEMTE!!!: ¡¡¡Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau!!!: Ahii!! Chii!! q "¡¡¡Chaaaco!!! ¡¡¡lach Patiiitach!!!", Ji!!, Ji!!, Ji!!..y, ¡¡¡pol Paaa!!!, Habiliiita!!! "Tu! Pag Web Opichial": polque Ahii!! Chii!! Pooodo!! Echclibiiilte!!!..y Ño! te Plocuuupech!!!, "mi LLiculita", q a E. Ya! le Diiique!!! q folamoch ¡¡¡Cholaaamemte!!! ¡¡¡Muy!!!! ¡¡¡BOOOÑOCH!!! ¡¡¡AMIIIGOCH!!!: al ¡¡¡Meeeñil!!! a Buchcaaalme!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!, ¡GLACHIAS!, ¡¡GLAACHIAS!!, ¡¡¡GLAAACHIAS!!!, "mi AMOLCHIIITO ¡¡¡LIIIMDO!!!", ¡¡¡me Aclalaaachte!!! ¡¡¡Tooodo!!!..he chido "uña YOOTA!!", Chii!!, "uña YOOOTA!!!": ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!: ¡¡¡PELDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÑAME!!!, ¡¡¡pol Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaol!!!...

P.D.13: y Che!! Pelpeeectamemte!!! Cooomo??? chom "como ¡¡¡AMAAAMTECH!!!" "loch Caplicolñio": ("el Cafiche" ela "Caplicolñio"): chom ¡Lo!, ¡¡Lo!!, pelo ¡¡¡Lo!!! ¡¡¡APACHIOÑAAAOCH!!!: ¡uy!, ¡¡uuy!!, ¡¡¡uuuy!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!..¡¡¡Acoooldate!!! q te Cooomte!!! q "¡¡¡la GOCHAAABAMOCH!!! como Chaaamchoch!!! em el Baallo!!", Ji!!, Ji!!, Ji!!.."¡¡¡loch Mecooolech!!! ¡¡¡AMAAAMTECH!!!" de "el Chodiaco!!!" chom "loch Caplicolñio", "loch Taulo" (E. ech "Taulo") y "loch Echcolpion" ("la R" ech "Echcolpion")..me Comfumdiiique!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!: Teñgo a "Veñuch" (mi Lado!! "Yin") em "Echcolpion"..a "Malte" (mi Lado!! "Yang"), Ya! che me Olguiiido!!!, Ji!!, Ji!!, Ji!!, Adooomde??? lo Teñgo..y Amteech!! de Cheeeguil!!! "Meteeemdo!! la Paaata!!!", Ji!!, Ji!!, Ji!!, Meeecol!!! me goy a "Tuteaaal!!!", Ji!!, Ji!!, Ji!!...

P.D.14: ¡¡¡Q!!! ¡¡¡ECHPOMTAAAÑEO!!!=¡¡¡Q!!! ¡¡¡AUTEEEMTICO!!! y ¡¡¡Q!!! ¡¡¡TELÑECHIIITO!!! "Tu! Videeo!!" Amteech!! de "Tuteaaal!!!": ¡¡¡Q!!! ¡¡¡GAAAÑACH!!! de "¡¡¡Tuteaaal!!!" ¡¡¡CUMTIIITOCH!!!: mmmmmmmmmmmmmm..yo Diiigo!!! "¡¡¡Tuteaaa!!!", Ño!+, Ji!!, Ji!!, Ji!!..polque E. che me Pooñe!! CHELOCHIIITO!!!=che me EÑOOOCA!!!..y Ya! Ño! me ha Echcliiito!!! +"¡¡¡Caltiiitach!!!": ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!..y ¡¡¡me CHEEEMTO!!! ¡¡Muy!!, ¡¡¡Muy!!! ¡¡¡CHOLIIITA!!!, "mi NINIIITO"..ChoobleToodo!!, Ahoola!!..Chii!!, Ahoola!!, q em "mi Familia" Teñemoch "un ¡¡¡Plobleeema!!!" ¡¡¡GLAVIIICHIMO!!!: ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!..Chii!!, ech ¡¡¡IMPACTAAAMTE!!!, "mi LLiculita"..Ahoola!! Chii!! q ¡¡¡ÑECHECHIIITO!!! "um ¡¡¡MEEECOL!!! ¡¡¡AMIIIGO!!!", "um ¡¡¡COMPIDEEEMTE!!!", "um ¡¡¡COMPLIIICHE!!!" y "um ¡¡¡COMPIIIMCHE!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..te Acoooldach??? de "mi Helmaño Gay": ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!..Todaviia!! Ño! echta Comfilmaaado!!!..pelo Paleche! q..¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!..te lo Cooomto!!! a Ti!, "mi Liculita": polque Tu! ¡¡¡COMPLEEEMDECH!!! "loch ¡¡¡Plobleeemach!!!" de "loch HomoChepchualech"..tal vech, ¡¡¡Meeecol!!! q yo..polque com "el Nano" Ñuuunca!!! hemoch Teñido ¡¡¡COMPIAAAMCHA!!! Ñi! ¡¡¡CHELCAÑIIIA!!!..+Beem!!, el ha chido ¡¡¡Beeem!!! ¡¡¡MAAALO!!! conmigou..y Ahoola!! Ño! Che!! Cooomo??? ¡¡¡Tlataaarlo!!!: polque che Chupoooñe!!! q yo Ño! Che!! : polque a "mi Mama" le Daa!! ¡¡¡VELGUEEEMCHA!!! "el Teeema!!!": ech como "um ¡¡¡Taaabu!!! Familial"..y Cleeeo!!! q Echo! ech ¡¡¡Peoool!!! pa "mi Helmaño": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf: polque Ño! Pooode!!! ¡¡¡DECH-AHOGAAALCHE!!!..pol Echo! ech q te echtoy Comtaaamdo!!!, "mi ¡¡¡COMPIDEEEMTE!!!" y "mi ¡¡¡MEEECOL!!! ¡¡¡AMIIIGO!!!": polque ¡¡¡ÑECHECHIIITO!!! q ¡¡¡me COMCHOOOLECH!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..q ¡¡¡me (A)BLAAACHECH!!! ¡¡¡FOOOLTE!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..y q me Diiigach!!!: "mi Yoly", ¡¡¡DIOOOCH!!! ¡¡¡Chaaabe!!! ¡¡¡lo q Haaache!!!: Echta! ela ¡¡¡la UUUñica!!! Mañeeela!! de q "tu Helmaño" fola - ¡¡¡Plomiiichcuo!!! y Uchaala!! "Plechelvativoch"..y de q ¡¡¡VALOLAAALA!!! +¡¡¡la VIIIDA!!! y fola - ¡¡¡Auto-Dechtluctiiivo!!!..y de q, ¡¡¡pol Piiin!!!, ¡¡¡Pudeeela!!! ¡¡¡PELDOOOÑAL!!! a "tu Papa"..y, ¡¡¡pol Piiin!!!, "tu Familia" ¡¡¡che UÑIEEELA!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..¡¡¡GLAAACHIAS!!!, ¡¡¡MUUUTACH GAAATACH!!!, "mi NINIIITO ¡¡¡LIIIMDO!!!", pol ¡¡¡ACOQUEEELME!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..polque E. me ha Decaaao!!! ¡¡¡Botaaa!!!: ¡¡¡Sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!!!, cuamdo +¡¡¡lo ÑECHECHIIITO!!!: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf...

P.D.15: y yo q te iba a ¡¡¡AGLADEEECHEL!!! lo de "el Tlachplamte de Medula Ochea" pa el SIDA!!! de "mi Helmaño Gay": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf..cuamdo, como ¡¡¡Yegaliiito!!! de ¡¡¡Cumcaaaño!!! (Q??? te hubela Cochtaaado!!! Mamdaaalme!! "¡¡¡FLOOOLECH!!!": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf), me Emcooomtlo!!! com q echtach Hachemdo "um Casting" pa "tu Ploch! Videeo!!", "Casting" "pala Q???": Ño?? MELECHELIIIA??? echtal "Tu! Maria", "de Monroe a Madonna" y "Tooodach!!! lach Muqueelech!! em "1 Muquel", AAhh??: he Decaao!! "la Puuula!!! ¡¡¡Emballaaa!!!", Ño!+, Ji!!, Ji!!, Ji!!, em "lach Mecooolech!!! Dichcothequech" de Demtlo!! y de Fola!! de Chile: te Deeco!! "la Puuula!!! ¡¡¡Emballaaa!!!", Ño!+, Ji!!, Ji!!, Ji!!, em "el Videeo!!" (y ¡¡¡pol AMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!, Ño! pol Diñeeelo!!: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf..pelo Ño! ¡¡¡me BECHUQUEEEO!!! com Ñaaadie!!!+ q Comtigo!) y ¡¡¡te AYUUUYO!!! a "¡¡¡Tomaaalte!!!" de Ñoovo!! "el Moondo!! Emteelo!!"..pelo Ñoo!!: Ñi! Tu!, Ñi! E. ¡¡¡Aploveeecham!!! ¡¡¡mi TALEEEMTO!!! pa ¡¡¡BAILAAAL!!!..y me Teñem!! "Echcomdiiida!!! em um LLimcoom!!" y "Emcellaaa!!! em el Almaalio!!": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf..¡¡¡DECH-AGLADECHIIIDOCH!!!: Camtaamdole!! a Queeem??? "¡¡¡che Tomaaalom!!!" "el Moondo!! Emteelo!!": Queeem??? loch ha ¡¡¡INCHPILAAADO!!! Echclibeemdolech!! y Echclibeeemdolech!!! "como Comdeñaaada!!!": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf..y Ahoola!! Queeelech!!! Armaal!! "um ¡¡¡Revoltiiijo!!!", Chii!!, "um ¡¡¡Revoltiiijo!!!" de "Gays", de "Lesbianas" y de "Freaks", como la Lady Gaga em "Alejandro": Chii?? o Ñoo?? (y la Lady Gaga, a chu Vech!, ¡¡¡Chiiigue!!! a la Madonna: Chii?? o Ñoo??)..Echo! Ño! ech chel ¡¡¡Oliquiiiñal!!!, Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicky..+Emchiima!!, chi Queeelech!!! Armaal!! "um ¡¡¡Revoltiiijo!!!", "yo Caaacho!!!" q Meeecol!!! te Maamdo!! a "mi Helmaño Gay", Ji!!, Ji!!, Ji!!..y ¡¡¡Telmiiiñan!!! Tooodoch!!! com SIDA!!!: Eche! ech "¡¡¡el LLechultaaado!!!" de "loch ¡¡¡Revoltiiijos!!!": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf: Eche?? ech "el ¡¡¡Memchaaaque!!!" q Queeele!! Mamdaaarle!!! a "el Moondo!! Emteelo!!", "el Homble" q pol Taaamtoch!!! Añooch!! ¡¡¡Plepaaale!!! ¡¡¡ECHPILITUAAALMEMTE!!! com "mich Techtameemtoch!! de Techtameeemtoch!!!": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf..Adoomde??, pelo Adooomde??? echta "el Homble" q iba a ¡¡¡Cambiaaal!!! "el Moondo!!" conmigou: "el Homble" ¡¡¡ECHPILITUAAAL!!!, ¡¡¡VALIOCHIIICHIMO!!!, ¡¡¡BUEÑIIICHIMO!!!, ¡¡¡TELÑECHIIITO!!!, ¡¡¡PUUULO!!! y ¡¡¡PACHIIIFICO!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!, del q ¡¡¡me EÑAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLE!!! ¡¡¡PLOFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMDAMEMTE!!!: ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!..Coomo??, Cooomo??? Ño! te Daaach Cooomta!!! de q ¡¡¡lo UUUñico!!! q me Chepaaala!!! de Ti!: uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf, ech q Tu! elech "HomoChepchual": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf, y yo, "HeteloChepchual"..Ño! ech E, Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicky: elech "Tu! Miiichmo!!!": uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuf..y 1 Coocha!!+: ¡¡¡CHEEEMTO!!! Dechiiirle!!! Echto! a "um Gay", pelo "el AAALMA!!! QUEMEEELA!!!": ¡¡¡Chuspiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilo!!!, ech de "el Chepcho Opueeechto!!!", Chii!!, polque em ¡¡¡la ÑATULALEEECHA!!! Tooodo!!! Teñe "chu Opueeechto!!!": "el Yin" y "el Yang" echtam em Tooodo!!!: Chii?? o Ñoo??...P.D: ¡¡¡PELDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÑAME!!!: me Haaache!!! ¡¡¡PEEECHIMO!!! q "mi Helmaño Gay" Haable!! y Haaable!!! de "loch ¡¡¡Revoltiiijoch!!!"..polque ¡¡¡te Imaquiiiño!!! a Ti!: ¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAy!!!: ¡¡¡Imaquiiiñate!!! Cooomo??? echtoy, puh!...

"Tu! Yoly" ("Tu! Domino") de ¡¡¡Cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemple!!!

Vistas: 30

Comentario

¡Tienes que ser miembro de Enrique Iglesias - Oficial Espanol para agregar comentarios!

Únete a Enrique Iglesias - Oficial Espanol

Sobre

© 2019   Creada por Enrique Iglesias.   Con tecnología de

Insignias  |  Informar un problema  |  Términos de servicio